Wykonujemy:

 • okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowychzgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
 • czyszczenie przewodów kominowychzgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836),a mianowicie: 
  - czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku
  - czyszczenie przewodów spalinowych minimum 2 razy w roku
  - czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku,
 • opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazownictwa i architektury,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem,
 • opiniowanie przewodów kominowych i podłączeń w budynkach nowych budowanych, jak i istniejących,
 • sprawdzanie przydatności eksploatacyjnej przewodów po kapitalnych remontach i obiektów nowo wybudowanych,
 • uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udrażnianie przewodów kominowych,
 • usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych,
 • montaż nasad kominowych,
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami,
 • badania szczegółowe przewodów kominowych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, m.in. kominowej kamery inspekcyjnej z mozliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów,
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe,
 • montaż stalowych wkładów kominowych kwaso- i żaroodpornych,
 • prace pokrewno-kominiarskie według indywidualnych ustaleń.